Електротехника за бита и съвети

Мълниезащита тип катоден отводител

Електрическото оборудване и електрическата мрежа могат да разполагат с няколко вида защити, най-общо казано. Мълниезащитата тип катоден отводител е само един от тях. Да ги разгледаме накратко.

  • Защита от късо съединение. Най-често срещаната защита. Всяка глобална и локална електрическа мрежа разполага (или би трябвало да разполага) с такава защита. Нагледен пример за защитата от късо съединение са предпазителите в домашното ел. табло.
  • Защита от претоварване. Тази защита сработва, когато товарът надвиши възможностите на електрическата мрежа. Обикновено е базирана на температурен сензор, тъй като претоварването води до прегряване. С такава защита са оборудвани различни разклонители, удължители, адаптери, табла и други.
  • „Дефектнотокова“ защита. Изключва веригата ако има наличие на утечка от кабел или проводник с нарушена изолация, или по корпуса на електроуред. Подобна утечка може да предизвика пожар или да нарани човек, който е в контакт с кабела или уреда.
  • Защита от пренапрежение. Сработва, когато напрежението надвиши с определена стойност номиналното напрежение на мрежата. Точно от този вид е и мълниезащитата катоден отводител.

 

Що е пренапрежение и има ли то почва у нас?

 

Пренапрежението е често срещано явление в електрическата мрежа. В допустими граници (до 250 VAC) е безвредно за мрежата и електроуредите. Над тази стойност става опасно и може да предизвика авария или повреда, особено в по-чувствителните електроуреди. Пренапрежението може да бъде предизвикано от различни фактори, но двата основни са:

  • Пряко или непряко попадение на мълния върху електропреносната мрежа
  • Комутации в електропреносната мрежа

 

Прякото попадение на мълния върху елемент на електропреносната мрежа, като електрически стълб, трансформатор или друго съоръжение, води до напреженов пик в мрежата. Той се отличава с кратко времетраене и сериозна стойност, често надвишаваща в пъти номиналното напрежение. Този пик може да доведе до сериозни повреди и щети по чувствителните уреди, които не разполагат с голям запас диелектрична якост. Това са основно аудио-видео техника, компютърни системи, бяла техника, фина електроника, лабораторно оборудване и други.

Непрякото попадение на мълния също може да доведе до напреженов пик и повреди по уредите, макар и не с толкова висока стойност на пренапрежение. За непряко се води падане на мълния върху дърво, земя, постройка или дори върху гръмоотвод на сграда. При тези случаи мълнията се отвежда към земята, но има вероятност пак да попадне остатъчно напрежение в електрическата мрежа.

Най-често срещаното пренапрежение в мрежата се получава от комутации в мрежата, породени от превключване на прекъсвачи, трансформатори, електромотори, индуктивности и други резки промени в товара. При тези случаи се генерират преходни напрежения, които са с по-малка амплитуда от пренапрежението при мълния, но нерядко са достатъчни за повреда на различни уреди и устройства.

Вижте всички мълниезащити катоден отводител във Викиват ТУК

 

Какво се случва с електроуред при пик на напрежението?

 

Електроуредите притежават известна устойчивост на пренапрежение. За различните типове уреди и оборудване тя е различна. Когато по електропреносната мрежа постъпи напреженов пик, който надхвърли тази условна диелектрична устойчивост се получава пробив в изолацията и токовия импулс преминава през уреда, нанасяйки поражения, обикновено по захранващия блок. Тези поражения може да варират – от леки до пълна повреда на уреда и дори предизвикване на пожар. Домовете и офисите ни са пълни със скъпа и чувствителна техника, която лесно и достъпно може да защитим с подходяща защита от пренапрежение.

 

Какво представлява мълниезащитата тип катоден отводител?

 

Катодният отводител е електрически предпазен компонент, който съдържа един или повече нелинейни елемента, обикновено това са варистори. Монтира се в главното разпределително табло, препоръчително веднага след главния предпазител. Принципът на действие е следният – Катодният отводител свърза фазата и заземителната линия, като осигурява изолация между тях благодарение на нелинейното си съпротивление. Когато напрежението е в нормални граници, катодният отводител не влияе върху електрическата система, тъй като тогава съпротивлението му е почти безкрайно. При постъпване на напреженов пик, надхвърлящ дадени параметри, отводителят намалява съпротивлението си в рамките на наносекунди, отвежда напрежението към заземителния проводник, след което възстановява високото си съпротивление. Така цялата верига след катодния отводител е защитена, а веднага след отвеждането на импулса продължава да функционира нормално, без прекъсване на електрозахранването.

мълниезащита тип катоден отводител
мълниезащита тип катоден отводител

Катодният отводител обикновено има срок на експлоатация и ограничен брой цикли на сработване, поради което е нужно периодично да бъде проверяван и евентуално подменян. Затова се препоръчва монтажът му да е непосредствено след главния предпазител, за да може лесно и бързо да бъде подменян.

Катодният отводител, наричан още и вентилен отвод или ограничител на пренапрежение, отвежда токовия импулс с напреженов пик към заземителен проводник, което логично води до извода, че монтажът на този тип защита е възможен само при трипроводни инсталации със заземителна линия.

Вижте всички мълниезащити катоден отводител във Викиват ТУК

Related Articles
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button